Jakie wymagania musi spełniać profesjonalna stacja demontażu pojazdów?

Jakie wymagania musi spełniać profesjonalna stacja demontażu pojazdów?

Wycofane z eksploatacji pojazdy zgodnie z obowiązującym prawem wymagają jako szczególny rodzaj odpadu właściwego zagospodarowania w taki sposób, by odpady niebezpieczne znajdujące się w złomowanym pojeździe nie zagrażały środowisku ani bezpieczeństwu ludzi. W praktyce legalnym złomowaniem pojazdów zajmować mogą się jedynie firmy, które posiadają właściwe pozwolenia, by prowadzić stację demontażu pojazdów, a więc wypełnią wymogi opisane przez krajowe przepisy. Jakie warunki musi spełniać stacja demontażu pojazdów i na czym kierować się przy jej wyborze?

Stacja demontażu pojazdów – wymagania dla firm przetwarzających wycofane z użytku auta

Minimalne wymagania dotyczące podmiotów, które chcą prowadzić demontaż pojazdów, zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Gospodarki z dnia 28 lipca 2005 roku. Część z tych regulacji uzupełniają dodatkowo zapisy ustawy o odpadach, która określa m.in. specjalne wymogi dotyczące postępowania z odpadami niebezpiecznymi, które są istotnymi komponentami złomowanych pojazdów. Najważniejsze wymagania dla stacji demontażu pojazdów dotyczą przede wszystkim miejsca lokalizacji stacji oraz sposobu organizacji jej pracy, wyodrębnienia poszczególnych stref na jej terenie przeznaczonych do realizacji takich czynności jak przyjmowanie wycofanych z eksploatacji pojazdów, demontaż samochodów, składowanie poszczególnych frakcji odpadów i części przeznaczonych do ponownego użycia, recyklingu bądź utylizacji, a także sposobów zabezpieczenia tych odpadów. Stacja demontażu pojazdów musi m.in. w odrębnych sektorach przechowywać odpady niebezpieczne oraz składować je w odpowiednich oznaczonych pojemnikach i kontenerach, a także posiadać wyposażenie, które umożliwi jej odprowadzanie ścieków ropopochodnych, ważenie pojazdów czy bezpieczne usunięcie z pojazdów paliwa, płynów hamulcowych, płynów chłodniczych, olejów, akumulatorów, filtrów olejowych, katalizatorów, elementów zawierających rtęć, zbiorników z gazem itd. Teren stacji demontażu pojazdów powinien być ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych, a strefa magazynowania przyjętych do złomowania pojazdów nie mniejsza niż 200 m2.

Jak ocenić czy stacja demontażu pojazdów działa legalnie?

Najważniejszą kwestią dla złomującego pojazd jest gwarancja, że stacja demontażu, której powierzy on złomowanie auta działa legalnie. Tylko posiadająca właściwe zgody firma zajmująca się demontażem pojazdów będzie mogła wystawić właścicielowi samochodu odpowiednie zaświadczenie, które konieczne jest do wyrejestrowania pojazdu. Co więcej, jedynie stacja spełniająca wymogi określone w przytaczanych przepisach gwarantuje bezpieczny dla środowiska i ludzi sposób zagospodarowania odpadów powstałych ze złomowania auta. Pierwszą rzeczą, jaką należy więc sprawdzić przy zawieraniu umowy z firmą prowadzącą demontaż pojazdu, są wszystkie wymagane zezwolenia. Warto również w wyborze stacji demontażu kierować się renomą i doświadczeniem usługodawcy. Doświadczone w recyklingu samochodów firmy, np. działająca od lat w Polsce Stena Recycling, działają dużo sprawniej, według przejrzystych procedur i są w stanie zapewnić zwykle lepsze warunki finansowe złomowania. Stosowane przez Stena Recycling technologie i nowatorskie rozwiązania przekładają się na wyższą wydajność recyklingu, a samochód zezłomowany i przetworzony w niemal 100% może być zdecydowanie więcej wart niż pojazd pozostawiony na przypadkowym złomowisku.